Finansinspektionen

1. Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare, reg.datum: 2010-03-16
2. Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm., reg.datum: 2010-03-16
3. Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare, reg.datum: 2010-03-16


Bolagsverket - Anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice AB

Finansiella instrument och tjänster, reg.datum: 2018-10-01

1. Marknadsföra investerings- eller sidotjänster
2. Ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument
3. Tillhandahålla investeringsrådgivning avseende finansiella instrument eller investeringstjänster

MiFID II – kunden i fokus

Inom EU finns sedan tidigare gemensamma regler för värdepappershandel genom införandet av Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) den 1 november 2007. MiFID ska bland annat underlätta handel med värdepapper över nationsgränserna.

Med syfte att stärka skyddet ytterligare för dig som kund infördes den 3 januari 2018 nya regler på värdepappersmarknaden som ersätter MiFID. Regelverken heter MiFID II och MiFIR. De nya regelverken förtydligar och stärker de redan gällande reglerna och sätter dig som kund i fokus genom bland annat ett stärkt kundskydd och ökad transparens på värdepappersmarknaden. Du som investerare kommer bland annat få mer information än tidigare som stöd för ditt investeringsbeslut.

Lämplighetsbedömning och produktstyrning

En del av kundskyddet är att Svensk Värdepappersservice alltid måste säkerställa att den produkt du får rekommenderad är lämplig för dig utifrån den målgrupp som produkten riktar sig till. Det innebär att Svensk Värdepappersservice kommer dela in dig i ett kundsegment baserat på dina kunskaper och erfarenheter av handel med finansiella instrument, förmåga att bära förluster, risktolerans och investeringsmål och utifrån ditt kundsegment ge dig råd om lämpliga produkter.

Transparens

Det nya regelverket innebär också att du som kund kommer få mer information om produkten du investerar i samt om de kostnader och avgifter som är förknippade med din investering. Du kommer att få informationen vid investeringstillfället samt årligen.

Global identifieringskod

Från och med den 3 januari 2018 behöver alla kunder, såväl privatpersoner som företag, som handlar med värdepapper en global identifieringskod. För företag kallas identifieringskoden LEI (Legal Entity Identifier) och för privatpersoner NID (Nationellt ID eller National Client Identifier). LEI- eller NID-nummer krävs inte för handel med värdepappersfonder eller specialfonder, men krävs för handel med börshandlade fonder.

För företag är det förenat med en kostnad att skaffa LEI-nummer, medan NID-nummer för privatpersoner är kostnadsfritt. För dig som svensk medborgare är NID-nummer detsamma som ditt personnummer.

Läs mer om värdepappersbolaget: Svensk Värdepappersservice AB